MedlemsbrevLadda ner

Bäste medlem!

Som du säkert känner till, så krävde en medlemsminoritet om 32 medlemmar, att en särskild granskning av BFEF;s agerande i samband med inköpet av kranen skulle göras. Man vände sig då till Bolagsverket, som utsåg advokaten Fredrik Widjer till särskild granskningsman

Han har nu återkommit med sin slutrapport, som omfattar ett antal frågor och som visar, att styrelsen haft både behörighet och befogenhet att fatta de beslut som har tagits. Styrelsen har på ett korrekt sätt genomfört de stämmobeslut som fattats kring inköpet av kranen, bolagsbildningen samt fusionen. Påpekandet att revisor skall väljas på föreningsstämma blir en konsekvens av att styrelsens förslag till fusion överklagades av minoriteten.

Vi i styrelsen har hela tiden arbetat för hamnens och medlemmarnas bästa och har känt stöd av en stor medlemsmajoritet. Vi ser granskningsmannens utlåtande som en bekräftelse på, att vi har skött våra åligganden i de frågor som nu har granskats. Du kan läsa rapporten i sin helhet på vår hemsida.

Rapporten kommer även att redovisas på kommande ordinarie föreningsstämma.

SAMMANFATTNING AV GRANSKNINGSMANNENS SKRIFTLIGA YTTRANDE:

Styrelsen uppfattar Granskningsmannens svar på varje fråga enligt nedan:

Fråga 1 A: Har styrelsen behörighet att fatta beslut om etablering av dotterbolag?
SVAR: JA

Fråga 1 B: Är underlaget för beslutet bristfälligt (saknas underlag som krävs) enligt gällande lagstiftning?
SVAR: NEJ

Fråga 2 A: Har korrekt beslut fattats om förvärv av Kranen?
SVAR: JA

Fråga 2 B: Har styrelsen behörighet att fatta beslut om förvärv av Kranen?
SVAR: JA

Fråga 2 C: Är underlaget för beslutet bristfälligt (saknas underlag som krävs) enligt gällande lagstiftning
SVAR: NEJ

Fråga 3 A: Innebär borgensåtagandet ett överskridande av styrelsens behörighet eller befogenhet?
SVAR: NEJ

Fråga 3 B: Innebär lämnande av lån från Föreningen till dotterbolaget ett överskridande av styrelsens behörighet eller befogenhet?
SVAR: NEJ

Fråga 3 C: Har styrelsens ordförande varit jävig vid upptagande av lån och ingående av borgensförbindelse?
SVAR: NEJ

Fråga 4 A: Förfarandet att genomföra en fusion utan en revisor som är vald av föreningsstämman.
SVAR: se ovan i andra stycket, sista meningen!

Mvh
Styrelsen i BFEF

Yttrande över särskild granskning – 2021-04-20 – del 1Ladda ner
Yttrande över särskild granskning – 2021-04-20 – del 2Ladda ner
Revisorsyttrande fusionsplan – signerat 210601Ladda ner