Stadgar för Båstads Fritidshamn Ekonomisk Förening

§1

Föreningens firma är Båstads Fritidshamn Ekonomisk Förening.

§2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att anlägga, förvalta och administrera en båthamn, i vilken medlemmarna har nyttjanderätt till båtplats.

§3

Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Båstad kommun i Skåne län.

§4

Styrelsen består av 5 ledamöter samt 2 suppleanter. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en period av 2 år i taget. Mandatperioden omfattar tiden från ordinarie föreningsstämma valåret till ordinarie föreningsstämma andra året efter valet.

§5

Revisorerna ska vara 2 till antalet jämte 2 suppleanter. Samtliga väljs av föreningsstämman för en period av ett år i taget.

§6

Föreningens firma tecknas av styrelsen samt av den eller de ledamöter som styrelsen därtill utser.

§7

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december samma år.

§8 

Inträdesansökan till föreningen ska ske skriftligen till styrelsen och vara försedd med sökandes namnunderskrift.

§9 

Medlem skall deltaga med minst 24 insatser, vilket motsvarar en båtplats på 2,0 x 6,0 meter.

En insats nominella värde värde är 500 kronor, vilket indexuppräknas enligt beslut på föreningsstämman. 2009 års värde blir bastal för indexuppräkningen. Insatsbelopp erlägges kontant enligt §13 nedan.

Styrelsen kan medgiva betalning i form av skuldebrev, löpande under högst 5 år och med årliga amorteringar.

Försäljning/återköpsvärdet av en insats fastställes på årsstämman.Medlem skall deltaga med minst 24 insatser, vilket motsvarar en båtplats på 2,0 x 6,o meter. En insats nominella värde värde är 310 kronor, vilket indexuppräknas enligt beslut på föreningsstämman. 2009 års värde blir basta! för indexuppräkningen. Insatsbelopp erlägges kontant enligt §13 nedan. Styrelsen kan medgiva betalning i form av skuldebrev, löpande under högst s år och med årliga amorteringar. Försäljning/återköpsvärdet av en insats fastställes på årsstämman.

§10 

Fler medlemmar kan inte antas än som svarar mot antalet båtplatser i hamnen. Föreningen skall dock hålla aktuell kölista.

§11 

Utöver insatserna skall varje medlem erlägga en årlig avgift för täckande av investeringar, driftkostnader och administration, enligt nyttjanderättsavtalet mellan föreningen och medlemmen. Avgiftens storlek, dock högst 6.000 kronor, beslutas varje år av föreningsstämman efter förslag av styrelsen. Föreningsstämman får även besluta om att extra avgift skall tagas ut av medlemmarna, om så skulle erfordras.

§12 

Den som önskar stödja föreningen genom bidrag eller donation må givas tillfälle därtill.

§13 

Den som erbjudits medlemskap skall inom 30 dagar betala erforderlig insats samt föreningsavgift. Försummas detta får medlemskap i stället erbjudas annan.

§14 

Båtplats må av föreningen uthyras till annan än medlem. Uthyrningen får ske för en tidsperiod av högst ett år i taget.

§15 

Vid utträde ur föreningen skall insatser först hembjudas till föreningen. Utan sådan hembudsskyldighet får dock insatser övergå till annan genom arv eller bodelning. Vid sådant förvärv gäller vad härom är stadgat i lagen m ekonomisk förening. Återköp från avliden medlem skall regleras inom 3 månader efter inkommen ansökan, återköpsvärde enligt ”§9”.

§16

Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen.

§17 

Medlem, som ej iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, får av föreningsstämman uteslutas.

§18 

Avgång ur föreningen äger rum, utom i de fall som avses i lagen om ekonomisk förening, vid utgången av det räkenskapsår, som infaller näst efter sex månader sedan medlemmen uppsagt sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet som föranlett att avgången inträffat.

§19 

Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas årligen före mars månads utgång, skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för föreningsstämman
 2. Val av protokollförare
 3. Val av 2 protokolljusterare
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Inkomna motioner
 7. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning
 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
 12. Fastställande av andelspris och återköpsvärde
 13. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer
 14. Fastställande av uthyrningspris och hyresersättning till medlem
 15. Fastställande av övriga avgifter
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisorer och suppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Övriga ärenden

§20 

Kallelse skall ske tidigast sex veckor före stämman och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och tidigast sex veckor före extra stämman och senast två veckor före extra föreningsstämma. Vid ändring av stadgar, fråga om likvidation, fusion avseende uppgå i annan juridisk person eller förenklad likvidation gäller att kallelse skall ske senat fyra veckor före extra stämma. Vid extra föreningsstämma får andra ärenden inte upptagas till beslut än de som angivits i kallelsen. Kallelse sändes ut med postbefordran, alternativt e-post. Andra meddelanden bringas till medlemmars kännedom genom anslag i hamnen.

§21

Motion, som medlem önskar få behandlad vid föreningsstämman, skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast 1 november.

§22 

Rösträtt vid föreningsstämman tillkommer envar medlem enligt principen:

En båtplats = en röst.

Rösträtt skall utövas genom personlig närvaro vid stämman eller genom ombud med fullmakt.

§23

Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelsen eller enskild medlem. Förslag från enskild medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 15 september.

§24

Ordinarie föreningsstämma har årligen att fatta beslut avseende disposition av årets vinst eller förlust. Vinstutdelningen får ej överstiga vad som enligt fastställd balansräkning redovisas som fritt eget kapital med avdrag för vad som enligt lag skall avsättas till bundet kapital eller belopp som enligt föreningens stadga skall avsättas för annat ändamål än till överskottsbetalning till medlemmarna.

§25

Beslut om ändring av stadgar är giltiga endast om beslutet biträtts av samtliga röstberättigade eller fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie årsstämma, samt tillika biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid den sista hållna stämman.

§26 

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att medlemmarna först utfår erlagda insatser och att återstoden fördelas dem emellan till de likvider som de erlagt till föreningen under de sista åren för nyttjande av föreningens tjänster.

§27 

I den mån stadgar ej är avvikande gäller vad som föreskrives i lag om ekonomisk förening.