För båtplatsinnehavaren gäller:

 • att skrapa din del av brygga samt bojar rena från påväxt av alger och musslor i början av säsongen
 • att väl vårda och aktsamt begagna anläggningar och utrustning, samt att vid
  åstadkommen skada ersätta denna med belopp som styrelsen beslutar
 • att iakttaga god ordning inom hamnområdet.
 • att vid all trafikering av hamnområdet iakttaga varsamhet och anpassa farten
  så att skada ej kan uppkomma, samt att följa fart- och
  seglationsbestämmelser gällande för Båstads hamnområde.
 • att till BFEF omedelbart anmäla varje ändring av typ, bredd- och längdmått
  etc. på den båt som enligt nyttjanderättsavtal avses ligga på platsen.
 • att iakttaga de föreskrifter som finns utfärdade för användandet av eluttag.
 • att till styrelsen lämna uppgift om onormalt stor förbrukning av el och/eller
  vatten.
 • att inte vidtaga åtgärder som försvårar trafiken i hamnen.
 • att inte inom hamnområdet spilla olja eller drivmedel.
 • att inte upplägga eller förtöja båtar på jollebrygga eller upptagningsramp utan
  styrelsens tillstånd.
 • att aldrig kasta fiskrens eller död fisk inom hamnområdet eller kvarlämna
  sådant avfall i båten efter avslutad fisketur.
 • att i övrigt iakttaga de föreskrifter som BFEF eller hamnbefäl i övrigt kan
  utfärda.

Ansvarsskyldighet

 1. Båtplatsinnehavaren informeras härmed att viss yrkestrafik kan
  förekomma i hamnen. BFEF fritager sig från allt ansvar för de olägenheter
  och/eller skador detta kan ge upphov till.
 2. Finns fler ägare till samma båt skall uppgift härom finnas införd i gällande
  nytjanderättsavtal. Ägarna är gemensamt, en för alla och alla för en,
  ansvariga för fullgörandet av samtliga skyldigheter enligt detta avtal.
 3. Skulle båt kvarligga i hamnen efter upplåtelsetidens slut utan att
  överenskommelsen om förlängning har träffats med styrelsen, eller på
  annat sätt utgöra hinder för verksamheten i hamnen har BFEF rätt att
  undanskaffa båten på ägarens eller båtplatsinnehavarens risk och
  bekostnad.

 

Förtöjningsplats

 1. För båtplatsinnehavaren gäller:
  • att hålla förtöjningsändar och annan materiel i fullgott skick och omedelbart
   utbyta av BFEF underkänt förtöjningsgods.
  • att förtöja vid Y-bom på på sätt som BFEF anvisar.
  • att om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, genast länspumpa eller
   vidtaga åtgärder för båtens upptagande. Om detta inte sker genast efter
   anmodan, äger BFEF rätt att utföra sådana åtgärder på ägarens eller
   båtplatsinnehavarens risk och bekostnad.
  • att snarast anmäla eventuella skador på bryggor, Y-bommar eller bojar till
   BFEF
 2. P.g.a. korrosionsrisken får endast rostfritt eller galvaniserat material
  anbringas på Y-bommar
 3. Det är förbjudet att, utan särskild överenskommelse, förvara jolle eller
  annan båt på pontoner och bryggor. Släpjolle får dock förtöjas inom
  båtplatsens vattenområde.
 4. BFEF har rätt att flytta varje felaktigt eller slarvigt förtöjd båt, samt båt som
  olovligen har blivit förtöjd.
 5. Förtöjningsgods och eventuella fånglinor skall ovillkorligen avlägsnas från
  bryggor, pålar och Y-bommar efter det att upptagning för vintersäsongen
  har skett.

Övrigt

 • Moped- och cykelåkning på bryggorna är förbjuden liksom även
  användandet av rullskridskor, rollerbladas, rullbrädor o. dyl.
 • Vinterplats i vattnet erbjuds enligt överenskommelse med styrelsen och på följande villkor:
  • Att följa anvisningar om lämplig förtöjning/plats.
  • Att ha ständig tillsyn av båten (särskilt vid annalkan av hårt väder).
  • Att redovisa/bekosta förbrukad el under vinterhalvåret.
  • Att utöver ordinarie årsavgift betala ytterligare halva avgiften.