För båtplatsinnehavaren gäller:

 • att skrapa din del av brygga samt bojar rena från påväxt av alger och musslor i början av säsongen
 • att väl vårda och aktsamt begagna anläggningar och utrustning, samt att vid åstadkommen skada ersätta denna med belopp som styrelsen beslutar. • att iakttaga god ordning inom hamnområdet.
 • att vid all trafikering av hamnområdet iakttaga varsamhet och anpassa farten så att skada ej kan uppkomma, samt att följa fart- och seglationsbestämmelser gällande för Båstads hamnområde.
 • att till BFEF omedelbart anmäla varje ändring av typ, bredd- och längdmått etc. på den båt som enligt nyttjanderättsavtal avses ligga på platsen.
 • att iakttaga de föreskrifter som finns utfärdade för användandet av eluttag.
 • att till styrelsen lämna uppgift om onormalt stor förbrukning av el och/eller vatten.
 • att inte vidtaga åtgärder som försvårar trafiken i hamnen.
 • att inte inom hamnområdet spilla olja eller drivmedel.
 • att inte upplägga eller förtöja båtar på jollebrygga eller upptagningsramp utan styrelsens tillstånd.
 • att aldrig kasta fiskrens eller död fisk inom hamnområdet eller kvarlämna sådant avfall i båten efter avslutad fisketur.
 • att i övrigt iakttaga de föreskrifter som BFEF eller hamnbefäl i övrigt kan utfärda.

 

Ansvarsskyldighet

 1. Båtplatsinnehavaren informeras härmed att viss yrkestrafik kan förekomma i hamnen. BFEF fritager sig från allt ansvar för de olägenheter och/eller skador detta kan ge upphov till.
 2. Finns fler ägare till samma båt skall uppgift härom finnas införd i gällande nytjanderättsavtal. Ägarna är gemensamt, en för alla och alla för en, ansvariga för fullgörandet av samtliga skyldigheter enligt detta avtal.
 3. Skulle båt kvarligga i hamnen efter upplåtelsetidens slut utan att överenskommelsen om förlängning har träffats med styrelsen, eller på annat sätt utgöra hinder för verksamheten i hamnen har BFEF rätt att undanskaffa båten på ägarens eller båtplatsinnehavarens risk och bekostnad.

Förtöjningsplats

 1. För båtplatsinnehavaren gäller:
  • att hålla förtöjningsändar och annan materiel i fullgott skick och omedelbart utbyta av BFEF underkänt förtöjningsgods.
  • att förtöja vid Y-bom på sätt som BFEF anvisar.
  • att om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, genast länspumpa eller vidtaga åtgärder för båtens upptagande. Om detta inte sker genast efter anmodan, äger BFEF rätt att utföra sådana åtgärder på ägarens eller båtplatsinnehavarens risk och bekostnad.
  • att snarast anmäla eventuella skador på bryggor, Y- bommar eller bojar till BFEF
 2. P.g.a. korrosionsrisken får endast rostfritt eller galvaniserat material anbringas på Y-bommar
 3. På flytbryggorna accepterar vi max båtlängd 60 fot och max vikt 35 ton.  
 4. Det är förbjudet att, utan särskild överenskommelse, förvara jolle eller annan båt på pontoner och bryggor. Släpjolle får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde.
 5. BFEF har rätt att flytta varje felaktigt eller slarvigt förtöjd båt, samt båt som olovligen har blivit förtöjd.
 6. Förtöjningsgods och eventuella fånglinor skall ovillkorligen avlägsnas från bryggor, pålar och Y-bommar efter det att upptagning för vintersäsongen har skett.

Övrigt

 • Det är förbjudet att fast ansluta vattenslang till båten för tekniska ändamål, typ kylning etc. Vattenslangarna får enbart användas för att fylla färskvattentankarna och när det inte råder bevattningsförbud för tvätt av båten.
 • Moped- och cykelåkning på bryggorna är förbjuden liksom även användandet av rullskridskor, rollerblades, rullbrädor o. dyl.
 • Vinterplats i vattnet erbjuds enligt överenskommelse med styrelsen och på följande villkor:
  • Att följa anvisningar om lämplig förtöjning/plats.
  • Att ha ständig tillsyn av båten (särskilt vid annalkan av hårt väder).
  • Att redovisa/bekosta förbrukad el under vinterhalvåret.
  • Att utöver ordinarie årsavgift betala ytterligare halva avgiften.

Ordningsföreskrifterna finns också som nedladdningsbar PDF: Ladda ner