Kort historik

Båstad Hamn har sedan hundratals år tillbaka varit en viktig hamn för Bjärehalvön. Hamnen har erbjudit ett skyddat läge för alla de båtar och fartyg som sökte lä här, när stormarna härjade ute på det öppna havet i väster. ”Bootstäde” (båtställe) som orten kallades för i tidiga 1400-talsskrifter, ändrades senare till ”Båtstad” och till dagens Båstad.

I det nutida vapnet för Båstads Kommun finns därför det tvåmastade skeppet som en självklar symbol för orten. I dagens moderna hamn träffas människor på ett naturligt sätt för att umgås på båtar, restauranger och kaféer i denna populära oas!

Båstad Fritidshamn Ekonomisk Förening, BFEF, bildades i början av 1980-talet  av några eldsjälar, som ville utveckla hamnen och göra den mer tillgänglig för ortens invånare, för båtägare och för turister. Otaliga var alla de arbetsinsatser som gjordes på frivillig väg för att bygga upp verksamheten. Personer som Gunnar Appelgren, Bo Olofsson, Staffan Bjervik, Mats Eriksson, Bo Brink med många andra, arbetade hängivet för att skapa och organisera den första hamnen för fritidsbåtar i Båstad.

Den nordliga piren förbättrades, det grunda vattnet innanför muddrades, flytbryggor och pålar anlades och klubbhuset byggdes. Detta kom att ersätta det tidigare klubbhuset (nuvarande jollestugan), som anlades redan 1969 avsett för de femtiotalet jolleseglare, som då höll till i hamnen. Dessa var organiserade inom BBSS, Båstad Båt- och Segelsällskap. BFEF och BBSS har alltsedan dess tillsammans sett till, att hamnen i Båstad har utvecklats till den magnet för människor och båtar som den har blivit idag. Båstad Hamn AB, med hotell- och restaurangverksamheter, har även starkt bidragit till denna utveckling.

BFEF idag

Själva hamnanläggningen drivs idag som en andelshamn, där medlemmarna deltar med ett antal ekonomiska insatser för respektive båtplats. Man hyr även ut båtplatser och det finns ett stort intresse för att både köpa och hyra båtplats i hamnen. BFEF har idag 240 andelsägare med egna platser samt cirka femtio uthyrda platser.

Båtlivet i hamnen har drivits  av privata initiativ, där det gemensamma intresset för båtar och hav varit utgångspunkt. Ungdomsverksamheten inom BBSS med bland annat olika utbildningar och seglingskurser har starkt bidragit till det stora båtintresset. Även här har många ideella insatser gjorts genom åren av familjen Markow och av många andra.

Under de senaste åren har en kraftig utveckling av hamnen skett. Muddringen till tre meters djup var en stor investering och anläggandet av den stora, yttre flytbryggan en annan. På denna brygga kan man idag erbjuda stora båtplatser för båtar med upp till sex meters bredd. Här har föreningen även investerat i utökad el-kapacitet samt förstärkt förankringen av densamma samt anpassat förtöjningsstolpar både på ut och insida till dagens krav.

I samband med muddringen byggdes en ny sjösättningsramp samt en ny försörjningskaj. På det sättet kunde vi hantera de muddringsmassor som inte fick dumpas i havet. En extra balk tillverkades för en framtida båtlyft som nu fem år senare är på plats och har 35 tons lyftkapacitet. Hela denna investering, från fördjupning av hamnen till kranen på plats, har finansierats av oss i BFEF.

Ett stort antal andra förbättringar har även gjorts i hamnen såsom etablering av wifi-nät, utökat antal toaletter och duschar, anläggning för miljövänlig bottentvätt med avskiljningsanordning, tankstation, suganläggning för båttoaletter, samt trevliga trädeck för höja trivselfaktorn har gjorts av hamn- och hotellbolaget. Båstad hamn har även erhållit blå flagg och kan skryta med att idag vara en västkustens bästa hamnar!

BFEF i framtiden

Inom BFEF arbetar styrelsen med hamnens och medlemmarnas bästa i fokus. Här är FÖRENINGSkänslan och det personliga engagemanget viktigt, när alla hjälps åt för att för att göra hamnen ännu bättre!

I närtid planeras ett antal åtgärder såsom anskaffande av skoterbryggor, nytt system för eldebitering, nya slipers vid bryggor samt sugmuddring på vissa platser.

I de långsiktiga planerna ingår bland annat önskemål om någon form av skyddande pir norr om hamnen, höjning av den norra piren, betonginjicering, förstärkning av pirarmarna och mycket annat.

Styrelsen i BFEF vill betona vikten av det goda samarbetet mellan medlemmarna. Detta gör vi genom att gemensamt fatta kloka beslut och att hjälpas åt, för att göra vår hamn ännu bättre. Med en god och kamratlig anda ser vi alla till, att vår fina hamn även i framtiden blir en plats, där man trivs och där man kan ha ett aktivt båtliv!

Styrelsen, BFEF


Viktiga årtal

1982 bildas BFEF.

2001 monteras ny el på våra bryggor.

2007 bildas BHAB. BFEF får vidare avtal med garanti från kommunen om fortsatt avtal likt övriga arrendatorer, vars avtal överlåts.

2009 genomförs rensmuddring av BHAB/Kommunen.

2013 köper BFEF brygga F och G av BHAB samt arrenderar ytterligare hamnområde.

2015 Genomförs ytterligare rensmuddring. BFEF bekostar då en fördjupning av hamnen samt bygger ny upptagningsramp samt uppställningsplats för framtida kran. Även ny försörjningskaj byggs vilket möjliggjorde omhändertagande av de massor som ej fick dumpas i havet.

2015 BFEF arrendera samtliga vattenytor i hamnen.

2019 köps vår båtlyft och används hela säsongen.

2020 investeras i förstärkt förankring brygga F och nya stolptoppar insida brygga F. Nytt el abonnemang tecknas som kommer att klara vår framtida förbrukning, samtidigt investeras i individuell mätning samtliga platser brygga F. Fortsättning på brygga E och avslutning av gamla abonnemanget sker vinter 2020-21.