ORDNINGSFÖRESKRIFTER BFEF

FÖR BÅTPLATSINNEHAVAREN GÄLLER:

att skrapa din del av brygga samt bojar rena från påväxt av alger och musslor i början av
säsongen

att väl vårda och aktsamt begagna anläggningar och utrustning, samt att vid
åstadkommen skada ersätta denna med belopp som styrelsen beslutar

att iakttaga god ordning inom hamnområdet.

att vid all trafikering av hamnområdet iakttaga varsamhet och anpassa farten
så att skada ej kan uppkomma, samt att följa fart- och
seglationsbestämmelser gällande för Båstads hamnområde.

att till BFEF omedelbart anmäla varje ändring av typ, bredd- och längdmått
etc. på den båt som enligt nyttjanderättsavtal avses ligga på platsen.

att iakttaga de föreskrifter som finns utfärdade för användandet av eluttag.

att till styrelsen lämna uppgift om onormalt stor förbrukning av el och/eller
vatten.

att inte vidtaga åtgärder som försvårar trafiken i hamnen.

att inte inom hamnområdet spilla olja eller drivmedel.

att inte upplägga eller förtöja båtar på jollebrygga eller upptagningsramp utan
styrelsens tillstånd.

att aldrig kasta fiskrens eller död fisk inom hamnområdet eller kvarlämna
sådant avfall i båten efter avslutad fisketur.

att i övrigt iakttaga de föreskrifter som BFEF eller hamnbefäl i övrigt kan
utfärda.

ANSVARSSKYLDIGHET

1. Båtplatsinnehavaren informeras härmed att viss yrkestrafik kan
förekomma i hamnen. BFEF fritager sig från allt ansvar för de olägenheter
och/eller skador detta kan ge upphov till.

2. Finns fler ägare till samma båt skall uppgift härom finnas införd i gällande
nytjanderättsavtal. Ägarna är gemensamt, en för alla och alla för en,
ansvariga för fullgörandet av samtliga skyldigheter enligt detta avtal.

3. Skulle båt kvarligga i hamnen efter upplåtelsetidens slut utan att
överenskommelsen om förlängning har träffats med styrelsen, eller på
annat sätt utgöra hinder för verksamheten i hamnen har BFEF rätt att
undanskaffa båten på ägarens eller båtplatsinnehavarens risk och
bekostnad.

4. På förekommen anledning vill vi från styrelsen påpeka att all kommersiell uthyrning av ägd eller förhyrd plats ej är tillåten. Det omfattat självklart även att hyra ut sin båt för övernattning som ett fritidsboende.


FÖRTÖJNINGSPLATS

1. För båtplatsinnehavaren gäller:

att hålla förtöjningsendar och annan materiel i fullgott skick och omedelbart
utbyta av BFEF underkänt förtöjningsgods.

att förtöja vid Y-bomm på på sätt som BFEF anvisar.

att om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, genast länspumpa eller
vidtaga åtgärder för båtens upptagande. Om detta inte sker genast efter
anmodan, äger BFEF rätt att utföra sådana åtgärder på ägarens eller
båtplatsinnehavarens risk och bekostnad.

att snarast anmäla eventuella skador på bryggor, Y-bommar eller bojar till
BFEF

2. P.g.a. korrosionsrisken får endast rostfritt eller galvaniserat material
anbringas på Y-bommar

3. Det är förbjudet att, utan särskild överenskommelse, förvara jolle eller
annan båt på pontoner och bryggor. Släpjolle får dock förtöjas inom
båtplatsens vattenområde.

4. BFEF har rätt att flytta varje felaktigt eller slarvigt förtöjd båt, samt båt som
olovligen har blivit förtöjd.

5. Förtöjningsgods och eventuella fånglinor skall ovillkorligen avlägsnas från
bryggor, pålar och Y-bommar efter det att upptagning för vintersäsongen
har skett.


ÖVRIGT

Moped- och cykelåkning på bryggorna är förbjuden liksom även
användandet av rullskridskor, rollerbladas, rullbrädor o. dyl.

Vinterplats i vattnet erbjuds enligt överenskommelse med styrelsen och på följande villkor:
Att följa anvisningar om lämplig förtöjning/plats.
Att ha ständig tillsyn av båten (särskilt vid annalkan av hårt väder).
Att redovisa/bekosta förbrukad el under vinterhalvåret.
Att utöver ordinarie årsavgift betala ytterligare halva avgiften.
BFEF c/o Balans Ekonomi i Hasslöv AB | Hasslöv Torp 141, 312 97 LAHOLM | info@bfef.se | BG 992-7492 | Logga in | Sitemap
Producerad av: Nano Webbyrå i Halmstad